Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

 1. Door Talent Walks wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van (medewerkers van) Talent Walks is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor opgetreden schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, beschadiging, verlies of diefstal van goederen tijdens of ten gevolge van een van de tochten.
 2. Talent Walks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten (anders dan betalingen aan Talent Walks), waaronder begrepen kosten in verband met premies voor verzekeringen, zelfstandig aangeschafte goederen et cetera, indien een tocht, om welke reden dan ook, niet kan worden afgerond.
 3. Indien en voor zover Talent Walks aansprakelijk zal worden geacht dan is de schadevergoeding beperkt tot ten hoogste het bedrag van de totaalsom van één spel.

Algemeen voorbehoud

 1. Talent Walks behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende programma onderdelen, indien hiertoe redelijkerwijs gerechtvaardigde redenen bestaan.
 2. Talent Walks aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

Garantie en conformiteit

 1. Talent Walks staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Talent Walks) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Talent Walks. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Talent Walks schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 3. Indien klachten van de afnemer door Talent Walks gegrond worden bevonden, zal Talent Walks naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Talent Walks en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Talent Walks) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Talent Walks gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Talent Walks voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 4. Talent Walks is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Overmacht

 1. Talent Walks is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Talent Walks alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Talent Walks behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Talent Walks gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Talent Walks bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Talent Walks aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Talent Walks zolang de afnemer de vorderingen van Talent Walks uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Talent Walks wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door Talent Walks geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Talent Walks of een door Talent Walks aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Talent Walks haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Talent Walks zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Talent Walks.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website en gebruikt in het spel zijn eigendom van Talent Walks of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

 1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website of het spel te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
 2. (een gedeelte van) de website of het spel te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Indien u (op de website) persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Talent Walks. Talent Walks houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 1. Talent Walks respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 2. Talent Walks maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.